Salezjański Ruch Młodzieżowy (Movimento Giovanile Salesiano – MGS)

To przede wszystkim działalność grup młodzieżowych w Polsce i na świecie w oparciu o charyzmat księdza Bosko. To potrzeba realizowania we własnym życiu młodzieżowej duchowości salezjańskiej poprzez formację, modlitwę, radość bycia razem, świętowanie, codzienność, pomoc młodemu człowiekowi. To wreszcie potrzeba jedności i wspólnoty z innymi młodymi

Pierwszymi i bezpośrednimi apostołami młodych są sami młodzi. To przeświadczenie było jednym z powodów sukcesów wychowawczych księdza Bosko. Zależało mu, aby włączali się i czuli odpowiedzialni za wychowywanie rówieśników i sami wychodzili z różnymi inicjatywami wymagającymi czasem wyjątkowej odwagi, jak działo się to przy niesieniu pomocy ofiarom cholery w Turynie. Dzisiaj salezjanie kontynuują tę pracę, zachęcając do uczestnictwa w grupach, organizacjach i ruchach formacyjnych, apostolskich i o celach społecznych. W nich młodzież odnajduje własne miejsce, pomoc w zrozumieniu życiowych wyborów, możliwość zaangażowania w różnorakich formach wolontariatu.

Salezjański Ruch Młodzieżowy Ruch ten nie powstał z zamierzenia Salezjanów czy Salezjanek, ale wyrósł jako potrzeba, jako pragnienie wielu młodych serc. Nie jest on już taki nowy, przyjmujemy jako “dzień jego publicznych narodzin” spotkanie młodzieży z całego świata na Colle Don Bosco w 1988 r. Świętowano wówczas 100 rocznicę narodzin dla nieba ks. Bosko. Doświadczenie jedności “utworzyło” to, co nazywamy Salezjańskim Ruchem Młodzieżowym, a co po włosku brzmi – “Movimento Giovanile Salesiano” i dlatego podkreślając jego między narodowy wymiar, używamy skrótu MGS. Grupy i stowarzyszenia młodzieżowe, które zachowując swoją autonomię organizacyjną oraz pracując w różnych miejscach i w różny sposób identyfikują się z duchowością i pedagogią salezjańską, tworzą w sposób domyślny lub wyraźny Salezjański Ruch Młodzieżowy.

Kiedy powstał MGS?

Początki Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego sięgają do czasów księdza Bosko, do oratorium, które stworzył i które stało się miejscem rozwoju charyzmatu i duchowości salezjańskiej. Także do Mornese, gdzie Maria Dominika Mazzarello założyła wspólnotę wierną Bogu i ideałom salezjańskim. Wspominał o tym ks. generał Juan Vecchi w swoim orędziu do MGS na Światowe Forum 2000: środowisko wychowawcze Valdocco, jak również poźniej Mornese rzeczywiście objawiało się jako gleba zasilająca protagonizm młodzieży. Myślimy tutaj o różnych towarzystwach, poprzez które młodzi angażowali się w znaczące doświadczenia grupy, tak poprzez własny rozwój i formację, poprzez animację i oddziaływanie środowiska oratoryjnego, jak poprzez solidarną obecność w środowisku miasta.

Ruch nie ma osoby założyciela, trudno więc wskazać dokładną datę jego powstania. W latach 70. XX w. w ramach Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego zaczęły powstawać grupy i stowarzyszenia, będące odpowiedzią na potrzeby młodych. Dzięki Salezjańskiej Duchowości Młodzieżowej stały się drogą rozwoju i programem wiary. Przyjmujemy jako “dzień jego publicznych narodzin” Ruchu spotkanie młodzieży z całego świata na Colle Don Bosco 28 sierpnia – 2 września 1988 r., kiedy świętowaliśmy 100 rocznicę narodzin dla nieba ks. Bosko. Jego początki możemy jednak odnieść do czasów Księdza Bosko, kiedy w Oratorium przez niego prowadzonym młody Dominik Savio zbiera chłopców w pierwsze stowarzyszenie, czyli Towarzystwo Niepokalanej. Było to 8 czerwca 1856 roku.

Świadomość polskiej młodzieży salezjańskiej o tym, że jest cząstką wielkiego europejskiego czy światowego ruchu rodzi się powoli. Dopiero od kilku lat używa się nazwy Salezjański Ruch Młodzieżowy.

Kto należy do MGS?

Jest to ruch o charakterze wychowawczym, zaproponowany młodzieży, aby przejęta odpowiedzialnością za swoje życie, realizowała proces samowychowania do pełni rozwoju ludzkiego i chrześcijańskiego. Młodzi podejmują działania z porywem misyjnym, otwartym na najbardziej oddalonych od Kościoła, z chęcią wpływu na środowisko i włączeniem się z własnym bogactwem w Kościół lokalny.

Zasadniczo dwa znaki wskazują na to, czy przynależymy do MGS:

Po pierwsze – jednoczy nas umiłowanie ks. Bosko i Salezjańska Duchowość Młodzieżowa jako forma życia chrześcijańskiego, zaproponowana przez ks. Bosko, a prowadząca młodzież do świętości. Pozwala to jednocześnie poprzez praktykę wychowawczą Systemu Prewencyjnego i pedagogiki salezjańskiej pomagać innym młodym, by wzrastali do pełni życia.

Po drugie – znakiem jest łączność między grupami Realizujemy ją przez współuczestnictwo w pewnych wartościach i ideach oraz poprzez wspólne działanie, które staje się okazją do dialogu, do wymiany, do formacji chrześcijańskiej i wyrażania się młodzieży.

Kierunki działania

Salezjański Ruch Młodzieżowy opiera się na Salezjańskiej Duchowości Młodzieżowej i zapobiegawczym systemie wychowania. Jako ruch edukacyjny i wychowawczy kładzie nacisk na wszechstronny i całościowy rozwój młodego człowieka. Zakłada również łączność pomiędzy poszczególnymi grupami i wzajemne komunikowanie się – światowe lub europejskie spotkania członków Rodziny Salezjańskiej (np. Forum MGS czy Confronto). W Polsce są to spotkania na poziomie międzyinspektorialnym (Forum Animatorów) czy inspektorialnym (np. szkoły animatorów, Savionalia). Dla wszystkich, którzy w nich uczestniczą w takich spotkaniach, jest to czas wspólnego świętowania, radości, nawiązywania kontaktów, formacji, dyskusji o problemach i bolączkach, dzielenia się doświadczeniem salezjańskiego posłannictwa. To także wspaniałe doświadczenie jedności i wspólnoty. Budzi w młodych ludziach świadomość, że nie są osamotnieni w tym, co robią i jak myślą.

Salezjański Ruch Młodzieżowy – zrzesza animatorki i animatorów, którzy poprzez formację stają się „przekaźnikami” duchowości salezjańskiej dla tych, z którymi się spotykają i pracują, często dla dzieci i młodzieży ubogiej materialnie, ale i duchowo. Bez nich grupa nie może prawidłowo funkcjonować.

Znaczy to, że w konkretnych przypadkach dokonujemy wyborów w naszym działaniu czy formowaniu grupy i wówczas ważne dla nas jest:

  • Wychowanie – które kładzie akcent na drogę rozwoju osoby, otwiera ją na wszystkich młodych, przede wszystkim na najbiedniejszych i najbardziej oddalonych. Znaczy to, że chcemy towarzyszyć młodym aż do pełni chrześcijańskiego życia (świętości).
  • Stowarzyszanie się – które otwiera doświadczenie grupy na szerszą rzeczywistość komunikacji, współuczestnictwo i współpracę aż do momentu, kiedy przemienimy to doświadczenie w głębokie rozumienie wspólnoty Kościoła.
  • Formacja – która od samego początku stanowi najważniejszą rzecz w procesie integralnego i stałego rozwoju osób, określając różne działania i inicjatywy, które podejmujemy.
  • Apostolstwo – które angażuje młodzież do formowania siebie, aby służyć innym bezinteresownie i głęboko. To animatorzy czytelnie ukazują i tworzą salezjańską propozycję w grupach i stowarzyszeniach.
  • Społeczeństwo – aby stać się narzędziem w doświadczeniu i w formacji społecznej, i być skutecznie obecnymi w społeczeństwie, nawet tam gdzie decyduje się o polityce młodzieżowej.

Najważniejsze spotkania MGS.

Światowe

I Światowe Forum MGS – Rzym 2000 – „Być znakami i nosicielami miłości dla Młodzieży”

Europejskie

Confronto – 1988 – Colle Don Bosco – Młodzi w Kościele dla świata”

Confronto – 1992; Colle Don Bosco – „Solidarność drogą wychowania do wiary dla nowej Europy”

Confronto – 1999; Colle Don Bosco – ”Obywatel Europy obywatelem Świata”

Confronto – 2004; Colle Don Bosco – „Młodzież i Europa na drodze ku przyszłości”

Confronto – 2009; Colle Don Bosco – „Świadkowie Chrystusa w duchu Księdza Bosco”

Polskie

I Forum MGS Polska – 1998; Kraków – „By kochać jak ON…”

II Forum MGS Polska – 2001 – Kraków; „Jego drogą …”

III Forum MGS Polska – 2004 – Kraków; „Którędy do świętości”

IV Forum MGS Polska – 2007 – Szczecin; „Kocham Cię życie„

V Forum MGS Polska – 2010

Europejska Komisja Koordynująca Salezjański Ruch Młodzieżowy.

Po Confronto 2004 powstał plan powołania do życia organizmu koordynującego MGS w Europie. Na spotkanie w listopadzie 2004 r. do Rzymu pojechała 3 osobowa delegacja: ks. Marian Chalecki (PLE), Agnieszka Krawczyńska i Piotr Jędrzejewski. Delegacja młodzieży została wybrana spośród 12 reprezentantów młodych ludzi z poszczególnych inspektorii, stanowiących grupę młodych szczególnie blisko współpracujących z Krajowym Centrum DM. Na spotkaniu we Włoszech została wybrana 5 osobowa grupa (2 osoby konsekrowane i 3 osoby świeckie) tzw. Small Team, którego przewodniczącą została Agnieszka Krawczyńska. W listopadzie 2005 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie MGS Europa, wzięło w nim udział 5 osób z Polski wybranych, jak poprzednio, przez młodzież z grona 12 osób. Na spotkaniu ustalono plan pracy na kolejne lata oraz wybrano nowych przedstawicieli do Small Teamu. W tym zespole Agnieszka pracowała do września 2007. Więcej informacji na www.mgseurope.org (wersja angielska).

Kalendarium

Confronto Europeo 2004 – 10 – 16 sierpnia 2004 – Colle don Bosco, Włochy – zaproponowano utworzenie europejskiej ekipy Koordynującej MGS Europe.Weryfikacja Confronto 2004 – 26 – 28 listopada 2004 – Rzym , Włochy –, utworzenie Small Teamu Small Team – 22 – 24 kwietnia 2005 – Bollington, Anglia – odnowienie strony confronto.org , jako strony Europejskiego MGS; ustalenia zadań sekretariatu; przygotowania niektórych propozycji do koordynacji.Small Team – 16 – 18 września 2005 – Kraków, Polska – przygotowanie programu I Walnego Zebrania MGS Europe 2005.

I Walne Zebranie MGS Europa – 25 – 27 listopada 2005 – Polskę reprezentowali: Paweł Frąk, Piotr Jędrzejewski, Agnieszka Krawczyńska, (oraz s. Justyna Gremblewska FMA i Marian Chalecki SDB).

Small Team – 2 – 5 marca 2006 – przygotowanie następnego Walnego Zebrania MGS Europa, podział salezjańskiej Europy na części północną, południową i wschodnią oraz ustalenie osób (członków Small Teamu) odpowiedzialnych za łączność z nimi, opracowanie schematu i głównych części kolejnego Confronto.

II Walne Zebranie MGS Europa 24-26 listopada 2006 – Groot-Bijgaarden, Belgia – Polskę reprezentowali: Paweł Grzesik, Agnieszka Krawczyńska, Katarzyna Syska (oraz ks. Dariusz Bartocha SDB)

Smal Team – 8-10 czerwca 2007 – Kraków, Polska – opracowanie dokładnego programu Confronto, podział obowiązków i odpowiedzialności, ustalenie terminarza spotkań przygotowawczych.

III Walne Zebranie Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego w Europie i Środkowym Wschodzie – 5 –6 października 2007 – Kraków – Polskę reprezentowali: Paweł Grzesik, Agnieszka Krawczyńska, Karolina Kiepas (oraz s. Wiesława Kubiaczyk FMA i ks. Dariusz Bartocha SDB).

Orędzia ks. Generała do młodych z MGS.

Możliwość komentowania jest wyłączona.